skip to Main Content
INNEHÄLL

Sekretess och skydd av personuppgifter
Alla uppgifter skyddas genom kryptering via SSL.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Personuppgiftshantering:
Ansvarig för hantering av personuppgifter

EquVici International AB, org. nr. 559071-4761, benämnd som ”vi” nedan, är ansvarigt för behandling av de personuppgifter som du lämnar till oss.

Vilka uppgifter samlas in
När du handlar via vår hemsida samlar vi in personuppgifter. Genom att trycka på köpknappen i kassan så godkänner du att vi samlar in uppgifter såsom:

– Namn
– Personnummer
– Adress
– E-postadress
– Telefonnummer

Vad används uppgifterna till
När du har lämnat dina personuppgifter till oss använder vi dessa uppgifter för nedanstående ändamål.

För att kunna administrera det köpeavtal vi har ingått med dig. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden och leverera din beställning.

För analys och recensionstjänster, såsom Google Analytics.

För att kunna utveckla våra produkter och tjänster på hemsidan.

För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser enligt lag

För att kunna informera och kommunicera direkt med dig

Samtycke
Genom köp via vår hemsida samtycker du till sådan behandling av dina personuppgifter som anges ovan. Du kan helt eller delvis återkalla ditt lämnade samtycke genom ett skriftligt meddelande till oss. I de fall personuppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag kan vi inte tillmötesgå begäran om radering.

Delning av personuppgifter
Vi delar endast dina personuppgifter när det är ett lagkrav eller i övrigt när det är tillåtet enligt lag.

Vi använder oss av personuppgiftsbiträden/personuppgiftsavtal för genomförandet av beställning, betalning, frakt, analys och recension. I dessa fall har vi ingått ett avtal med personuppgiftsbiträdet/personuppgiftsavtal som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter.

När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa endast att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

Skydd av personuppgifter
För att skydda dina personuppgifter mot obehöriga, har vi säkerställt att endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter ser dem.

Hur länge sparas uppgifterna
Samtliga uppgifter lagras i maximalt 3 år för att vi ska ha möjlighet att hantera eventuella reklamations eller garantiärenden.

Detta gäller ej om det finns annan lagstiftande myndighet som kräver längre tid.

Dina rättigheter
Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du alltid rätt att begära ett registerutdrag.

Om vi mottar en sådan begäran kan det förekomma att vi begär in kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

En begäran om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad av den som begär utdraget. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig. Du har också rätt att invända mot vår behandling om exempel vid någon av de uppgifter som samlats in är felaktig.

I de fall personuppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag kan vi inte tillmötesgå begäran om radering.

Tillsynsmyndighet och klagomål
Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter felaktigt kan du alltid vända dig till oss via mail eller telefon.

Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagsstiftningen och den som anser att det förekommit felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till dem.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Back To Top